English
فصلنامه هنر علم و فرهنگ
شيوه نامه ارسال مقالات

اصول کلی تدوین، ارسال و پذیرش مقاله

 

الف) دربارۀفصلنامه:

فصلنامۀ«هنرعلم و فرهنگ » مجله ای تحلیلی- پژوهشی است که تحقیقات تجربی و نظری در حوزه‌های هنر را منتشر می‌کند. هدف از انتشار آن، معرفی اخرین یافته‌ها و تحقیقات نظری و تجربی اندیشمندان و محققان کشور در حوزۀهنر است.

مقاله هایی که در این مجله مورد پذیرش قرار می‌گیرند، باید ویژگی‌های ذیل را دارا باشند:

1) موضوع مقاله ها باید در زمینۀهنر و موضوعات مرتبط با آن باشد.

2) مقاله های پژوهشی حاصل تحقیقات نویسنده یا نویسندگان باشد.

3) مقاله های نظری و تالیفی، شامل مطالعه و تحلیل انتقادی و تفسیری باشد.

ب) راهنمای نگارش و ارسال مقاله      

1- راهنمای تدوین

1.1)              در صفحۀ شناسنامه بايد عنوان مقاله، نام و نام خانوادگي نويسنده (نويسندگان)،رتبۀ علمي، نشاني دقيق محل خدمت نویسنده یا نویسندگان (کدپستي، تلفن، دورنگار و پست الکترونيکي)، مسئول مقاله و تاريخ ارسال درج شود.

1.2)              فرمت نوشتن نام نویسندگان:

نام و نام‌خانوادگی نگارندۀ اول1، نام و نام‌خانوادگی نگارندۀ دوم2، و... 

1)       مرتبۀ علمی‌نگارندۀ اول: دانشیار ..................، دانشگاه .......

2)       مرتبۀ علمی‌نگارندۀ دوم: استادیار ..................، دانشگاه ......

3)       مرتبۀ علمی‌نگارندۀ سوم: دانشجوی دکتری .................، دانشگاه .......

1.3)              براي مقاله های فارسي، عنوان مقاله با در نظر گرفتن فواصل بين کلمات نبايد از 60 حرف تجاوز كند و با قلم B Titrپررنگ 14 تايپ گردد.

1.4)              مقاله های فارسي با قلم نازنين نازک 12 و مقاله های انگليسي با قلم نازکTimes New Roman 12  با نرم‌افزار2007  یا   Word 2010تحت Windows XPو با فاصله سطر SINGLEو تیترها با قلم B Titrو با اندازه 13  تهيه شود. مقاله ها روي کاغذ A4(با حاشيه از بالا 6 و پايين 5/6 و راست 5/4 و چپ 5/4 سانتي‌متر) تايپ گردد.

1.5)              براي مقاله های انگليسي، عنوان با قلم Roman16Times New، نام نويسندۀ مقاله با قلم سياه Times New Roman11عنوان علمي يا شغلي او با قلم Times New Roman11در زير عنوان مقاله ذکر شود. ضمناً آدرس الکترونيکي و شماره تلفن نويسندۀ مسئول مکاتبات در پاورقي آورده شود.

1.6)              حجم مقاله نبايد ازحدود 7000 کلمه بیشتر و حداكثر حجم مقاله شامل متن، شكل‌ها، نمودارها و جدول‌ها 20 صفحه است،(با در نظر گرفتن محل جدول‌ها، شكل‌ها، خلاصه و فهرست منابع).

1.7)              چکيده: شامل چکيدۀ فارسي مقاله و کليدواژه‌ها (5 کلمه) است. هیأت تحریره از نویسندگان محترم انتظار دارد چکيدۀ مقاله از 300 کلمه تجاوز نکند و بيانگر خلاصه‌ای از مقدمه، روش تحقيق، يافته‌ها و نتيجه‌گيري باشد.چکيدۀ مقاله های فارسي با قلم نازنين نازک 12 و براي مقاله های انگليسي با قلم نازک Times New Roman 12 ارائه شود.

1.8)              مقالۀ مروری (Review Article) به‌شرطي پذيرفته مي‌شوند كه در تدوين آنها منابع در خور توجّه و متعدد و مستند، مورد تحقيق قرار گرفته باشد.

1.9)              مقاله بايد دارای اصول نگارش علمی‌و از نظر انشايي روان و از نقطه نظر دستور زبان و آيين نگارش خالي از اشكال باشد.

2- ساختار مقاله ها:

1.2) مقدمه: شامل اطلاعات زمينه‌اي، ضرورت انجام پژوهش، سؤالات اصلی تحقیق و نحوه پاسخ‌دهي مقاله به آنها و هدف تحقيق است.

2.2) مروري بر ادبيات موضوع: شامل تعاريف علمي، آخرين نظريه‌ها و مباحث علمي مرتبط با موضوع مقاله، ديدگاه‌هاي صاحبنظران برجسته و پيشينه و در نهايت مدل مفهومي تحقيق است.

3.2) روش‌شناسي تحقيق: شامل طراحي تحقيق، زمان و مکان اجراي پژوهش، نمونه‌های مورد بررسي، روش نمونه‌گيری، نحوه جمع‌آوری اطلاعات، ابزار اندازه‌گيری و روش‌های تحليل کمي و کيفي مورد استفاده است.

4.2) يافته‌ها: ارائۀ نتايج دقيق يافته‌های مهم با رعايت اصول علمي و با استفاده از جدول‌ها و نمودارهاي لازم.

5.2) بحث و نتيجه‌گيری: شامل آثار و اهميت يافته‌های پژوهش و يافته‌های پژوهش‌های مشابه ديگر با تأکيد بر مغايرت‌ها و علل آن، توضيح قابليت تعميم‌پذيری و کاربرد علمي يافته‌ها و ارائۀ راهکارهای لازم برایادامۀ پژوهش‌های مرتبط با موضوع، نتيجه‌گيری، توصيه‌ها و پيشنهادهای احتمالي.

6.2) شکل‌ها و نمودارهای مقاله حتماً اصل و دارای کيفيت مطلوب و به صورت سياه و سفيد باشند. فايل اصلي شکل‌ها (تحت PDF ، Excel، Word) و با دقت 600 dpiارائه گردد. اندازۀ قلم‌ها خصوصاً در مورد منحني‌ها (legend) به‌ گونه‌اي انتخاب شوند که پس از کوچک شدن مقياس شکل، براي چاپ نيز خوانا باشند (زيرنويس شکل‌ها، ميترا پررنگ 10).

7.2) برای تشکر و قدردانی از افراد و سازمان‌هایی که در مطالعه یا تهیۀ مقاله همکاری داشته‌اند، در پاورقی صفحۀ اول مقاله، زیر مشخصات نویسندگان،  جمله ای کوتاه نوشته شود.

3- شیوۀ نگارش و ارجاع:

1.3)  در نقل قول مستقیم در متن مقاله، کتاب و سایت، ارجاعات در متن مقاله بايد به شيوۀ داخل پرانتز (نام خانوادگی نویسنده یا ویراستار کتاب یا مقاله، سال چاپ اثر: شماره صفحه) باشد. شايان ذکر است که ارجاع به کارهاي چاپ شده به همان زبان اصلي (فارسي يا انگليسي) باشد. مانند: ( سعید رضوانی، 1372: 35)

2.3)              در پايان مقاله، منابع مورد استفاده در متن مقاله، به ترتيب الفبايي نام خانوادگي نويسنده، به شرح زير آورده شود:

2.3-1) شیوه شرح ماخذ پایانی برای کتاب:

نام خانوادگي نویسنده یا ویراستار، نام نویسنده یا ویراستار، سال انتشار کتاب، سال چاپ، عنوان کامل کتاب (با قلم نازک نازنین و خط در زیر آن آورده شود)، نوبت چاپ، نام و نام خانوادگی مترجم یا مصحح در صورت وجود، محل انتشار، ناشر.

نمونه:

-          نمونۀ اثر تالیفی:سعید رضوانی، عباس (1372)، گزیده ای از مقالات جغرافیایی، مشهد: آستان قدس رضوی.

-          نمونۀ اثر ترجمه شده: کمپفر، انگلبرت(1360)، سفرنامه، ترجمه کیکاووس جهانگیری، تهران: خوارزمی

-          نمونه برای اثر تصحیح شده:فضل الله، رشیدالدین (1373)، جامع التواریخ، به تصحیح محمد روشن و مصطفی موسوی، تهران: البرز

-          نمونه برای آثار چاپ شده توسط مراکز و نهادها:دانشگاه کمبریج (1380)، تاریخ ایران، به کوشش احسان یار شاطر. ترجمه حسن انوشه. تهران: امیرکبیر.ج 2.

-          نمونه برای آثار ویرایش شده:شکوری، محمد خان (ویراستار) (1380)، فرهنگ فارسی-تاجیکی، تصحیح و ترجمه محسن شجاعی، تهران: فرهنگ معاصر 

2.3-2) شیوۀ شرح مأخذ پایانی برای مقاله:

نام خانوادگي نویسنده، نام نویسنده (سال چاپ نشریه)، «عنوان مقاله»، نام نشریه ( خط در زیر نام آورده شود)، سال چاپ (س)، شماره مجله (ش)، شماره صفحه ( ص) یا صفحات (صص) مقاله در مجله.

نمونه فارسي:

-          رضایی، احمد(1384)، «تنوع فرهنگی در استان گیلان»، فصلنامه مطالعات ملی، سال 6، ش 21، صص 123- 141

 

2.3-3) شیوه شرح مأخذ پایانی برای پایان نامه:

(مقاله های برگرفته از رسالۀ پايان‌نامه دانشجويان با نام استاد راهنما، مشاوران و دانشجو به صورت توأمان و با مسئوليت استاد راهنما منتشر مي‌شود.)

روش نگارش:

 نام خانوادگی، نام ( سال تحصیلی که رساله دفاع شده است)، « عنوان کامل رساله»، پایان نامه کارشناسی ارشد/ رساله دکتری، دانشکده و شهر محل استقرار دانشکده/ دانشگاه.

مانند:‌هاشمی، مهران (1386)، « مجموعه گردشگری اقامتی نیاسر»، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی‌واحد تهران مرکزی.

 

2.3-4) شیوۀ شرح مأخذ پایانی برای مطالب نقل شده از اینترنت:

در صورت استفاده از منابع اينترنتي، علاوه بر رعايت روش ذكر منبع كه توضيح داده شد، نشاني اينترنتي منبع نيز در ادامه آورده شود، و سپس داخل پرانتز تاريخ مراجعۀ اينترنتي قيد شود. مثال:

 رحمانی، جبار (1384)، انسان شناسی و فرهنگ ( وب سایت ناصر فکوهی)، «www.fakouhi.com»، (آخرین بازنگری 24 خرداد1386).

3.3)  چنانچه هزينه‌هاي تحقيق يا تهيۀ مقاله از سوي مؤسسه‌اي تأمين مالي شده باشد، بايد نام مؤسسه در صفحۀ اول درج شود.

4.3)  در نقل قول غیر مستقیم، فقط نام خانوادگی نویسنده و سال ذکر می‌شود، مانند: (رضوانی، 1372)

5.3)  توضیحات ضروری به صورت پی نوشت به ترتیب شماره در پایین صفحه نوشته شود.

6.3)  تا حد امکان از به کار بردن واژه‌های بیگانه در مقاله خودداری شود و در صورت ضرورت استفاده از واژگان غیر فارسی، معادل فارسی آن و نوشتار کامل آن به زبان اصلی با علامت گذاری در متن، پایین صفحه آوره شود.

7.3) نمودارها و تصاویر مقاله باید واضح و دارای انسجام، وحدت بصری و اعداد و ارقام جداول و نموارها، به زبان فارسی باشند.

8.3) نحوه استناد: منابع و مآخذ بايد به صورت درون‌متني و همچنين در پايان مقاله ذکر شوند.

9.3) منابع مقاله در انتها به تفکیک منابع فارسی و غیر فارسی به صورت الفبایی آورده می‌شوند.

ج) راهنمای پذیرش:

1.        مقالۀ ارسال شده بايد حاصل كار علمي و پژوهشي باشد و  پیش از این در هیچ یک از نشریات داخلی، خارجی و یا مجامع علمی‌به چاپ نرسیده باشد. هيئت تحريريه  از نويسندگان محترم انتظار دارد تا زمان اعلام جواب پذيرش از سوی نشريه، مقالۀ خود را به نشريۀ ديگری برای چاپ ارسال نكنند.

2.        زبان رسمي نشريه،فارسي است اما مقاله های به زبان انگليسي نيز مورد بررسي قرارخواهد گرفت.

3.        مقالۀ ترجمه ای که حاوی موضوعات جدید و مناسب با شرایط روز جامعه و سطح علمی‌ روز جهان است باید همراه با اصل مقاله (زبان اصلی)، ارسال شود.

4.        پذیرش اولیه منوط به رعایت راهنمای نگارش مقاله ها است و صرف ارسال مقاله حقی برای پدید آورنده ایجاد نمی‌نماید. شورای تحریریه فصلنامه در ویرایش مقاله ها آزاد است.

5.        در ترتیب چاپ مقاله ها اولویت موضوعی و یا زمانی برای چاپ در نظر خواهد بود و مقاله ها ارسالی باز پس داده نمی‌شوند.

شماره های منتشر شده
دسترسی سریع

اخبار
کلیه حقوق این وب سایت برای فصلنامه هنر علم و فرهنگ محفوظ می باشد .