English
فصلنامه هنر علم و فرهنگ
مشاهده جزئیات مقاله
دانلود فایل مقاله :
( 457 بازدید ) ( 55 دانلود )
اطلاعات انتشار : دوره 6 - شماره 6 - شماره پیاپی 6
نوع مقاله : مقالة‌ تحقيقي‌ (پژوهشي‌)
محورهای مقاله : هنرهای تجسمی
عنوان مقاله : ملی‏ گرایي در پوشش زنان قاجار
خلاصه مقاله : پوشش زنان ایرانی در نیمة دوم عصر قاجار دستخوش تغییرات اساسی شد. ارتباط گسترده‌تر با مغرب‌زمین، ورود اجناس اروپاییو تمایلگروهی از روشنفکران به مظاهر تمدن غرب، از جمله عواملی بودند که تأثیری قابل توجه بر سبک پوششزنان شهری گذاشتند. در این دوره، عواملی همچون رکود صنایعنساجی، تعطیلی کارخانهها و تقلید ناآگاهانة زنان ایرانی از پوشش غربی، افرادی که داعیه ملیگرایی و میهنپرستی داشتند را بر آن داشت تا به طرق مختلف با این پدیده مقابلهکنند. شکوفه که نشریه‌ای ویژة بانوان بود و در عصر مشروطه چاپ می‌شد نیز چنین هدفی داشت، این نشریه با چاپ مقالاتی سعی داشت زنان را به استفاده از منسوجات و پوشاک ایرانیترغیب کند و از مصرف کالاهای فرنگی بازدارد . اين پژوهش با هدف تبیین مدگرایی‌ زنان‌ قاجار و نیز بازتاب جریان‏های ملی‏گرایانه در راستای ترغیب مصرف تولیدات داخلی به نگارش درآمده استدر مقاله پیش رو محتوای آن دسته از مقالات مرتبط با منسوجات و پوشاکِ نشریه شکوفه تحلیل شده‌اند که بانوان را به مصرف ‌تولیدات ‌داخلی تشویق، و با ابزار تجدد و مصرف‌گرایی‌ مخالفت کرده‌اند. روش تحقیق تاریخی، توصیفی ـ تحلیلی، و شیوه گرد‏آوری داده‌ها کتابخانه‏ای است. نتایج پژوهش نمایانگر تأثیرپذیری و تقلید زنان شهری از مد اروپایی است، پدیده‌ای که به رواج رفتارهایی همچون خودنمایی با زیورآلات و پوشاک غربی و در نتیجه افزایش بی‏رویه واردات پارچه و لباس (که از عوامل مهم رکود صنعت نساجی این دوره به شمار میآید) انجامید.
تخصص ها : سبک پوشش، زنان قاجار، ملیگرایی، نشریه شکوفه
منابع : ·         آبراهامیان،یرواند،(1387)، ایران بین دو انقلاب، مترجم احمدگل‌محمدی و محمدابراهیم فتاحی‌ ، نشر نی: تهران ·         اباذری، مانا وحبیب الله طیبی(1396) ، مطالعه تطبیقی پوشاک بانوان قاجار قبل و بعد از سفر ناصرالدین شاه به فرنگ، دوفصلنامه علمی- ترویجی پژوهش هنر، سال هفتم، ش 13 ·         اتحادیه (نظام مافی)، منصوره (1380)، نقش زنان در انقلاب مشروطه، مجله تاریخ معاصر ایران، ش18 ·         آدميت، فريدون،(1357)، انديشه‌هاي ميرزا آقاخان كرماني،انتشارات پيام، تهران ·          اسمیت، فیلیپ و الگزندر رایلی (1394)، نظریه فرهنگی، مترجم محسن ثلاثی، نشر علمی، تهران. ·         اسمیت،آنتونی.دی،(1383)، ناسیونالیسم، نظریه، ایدئولوژی، تاریخ، مترجم منصور انصاری ،ج اول، انتشارات تمدن ایرانی، تهران ·         آشوری، داریوش (۱۳۸۴)، دانشنامه سیاسی فرهنگ و اصطلاحات مکتب‌های سیاسی، انتشارات مروارید، تهران ·         اوزکریملی،اوموت، (1383)، نظریه‌های ناسیونالیسم، مترجم محمد علی قاسمی، انتشارات تمدن ایرانی، تهران. ·         بردسیری کرمانی، میرزا عبدلحسین خان (1324)، آینه اسکندری، جلد اول، نشر چشمه، تهران. ·         استنلی، بن (1376)، ناسیونالیسم چیست؟،ترجمه عزت‌اله فولادوند، انتشارات طرح نو، تهران. ·         ترابي‌فارساني، سهيلا (1395)، زن‌ و تحول گفتمان از خلال نشريه‌هاي زنان از مشروطه تاپهلوي، تاريخ اسلام و ايران، ش.30،تهران . ·         حمیدی، نفیسه، مهدی فرجی (1387)، سبک پوشش زنان در تهران، فصلنامه تحقیقات فرهنگی، س. اول ، ش.1 ·         خداداد،معصومه، (1387)، نخستین روزنامه‌های زنان ایران ، مجموعه مقالات: نشریه داخلی، ش.49. ·         خسروپناه، محمد حسین،(1381)، هدف‌ها و مباررزه زن ایرانی از انقلاب مشروطه تا سلطنت پهلوی، پیام امروز، تهران. ·         رايس، كلارا كوليور (1383)، زنان ايراني و راه و رسم زندگي آنان، معاونت فرهنگي آستان قدس رضوي، مشهد. ·         رضایی، فاطمه، مرادی، مسعود (1395)، تحول سنجی مفهوم ملت در دوره قاجار ، مجله پژوهش‌های تاریخی ایران و اسلام، ش.19. ·         زنجانی‌زاده، هما و علی باغدار دلگشا (1394)، بررسی جامعه‌شناختی روزنامه‌نگاری زنان در عصر مشروطه با تأکید بر روزنامه زبان زنان، فصلنامه مسایل‌اجتماعی ایران، سال‌ششم شماره 1 ·         شریعت‌پناهی، حسام الدین (1372) ، اروپاییها و لباسایرانیان، نشر قومس، تهران ·         شريعتي، علي (1359)؛ ملیت و ملیگرایی از نگاه دکتر علیشریعتی و استاد مرتضیمطهری؟؟؟،سازمان انتشاراتی استقلال، تهران ·          طباطبایی،محیط، (1366)، تاریخ تحلیلی مطبوعات ایران، انتشارات بعثت، تهران ·         عیسوی، چارلز (1362)، تاريخ اقتصادي ايران عصر قاجار، مترجم يعقوب آژند، گستره ، تهران ·          عليزاده، محمدعلي و علي باغدار دلگشا (1395)، بررسي مطالبات اجتماعي زنان در جرايد عصر مشروطه، زن و جامعه، سال هفتم، ش. 1 ·         غيبي، مهرآسا (1384)، تاريخ پوشاك اقوام ايران، هيرمند، تهران. ·         فلور، ویلم(1393)، صنایع دستی کهن در دوره قاجار، مترجمعلیرضا بهارلو،پیکره،تهران. ·         قادري، طاهره و سيدآيت‌الله ميرزايی (1390)، ناسيوناليسم ايرانی در سده نوزده، مطالعات جامعه‌شناختي، ش. 18. ·         کاتم ،ریچارد (1371) ، ناسیونالیسم درایران، مترجم فرشته سرلک، نشر گفتار، تهران. ·         كريميان، حسن و عبدالكريم عطارزاده، (1390)، نقش انقلاب صنعتي در تحولات صنايع دستي ايران، مطالعات تاريخ اسلام، ش.11. ·         کرباسی زاده،  مرضیه (1384)، سیر تحولات اجتماعی زنان در یکصدسال اخیر، نشراکنون، تهران ·         گيبينز، جان آر.و ريمر، ب، (۱۳۸۱)، سياست پست‌مدرنيته، مترجم منصورانصاري، گام نو، تهران. ·         عميد سمناني، مريم (مزین‌السلطنه)، يك اندازه از فقرو فلاكت ايرانيان به واسطه خانم هاي ايراني است، نشريه شكوفه، سال‌دوم، ش21ص3و4، کتابخانه ملي جمهوری اسلامی ایران، تهران. ·         _____، تقليد بد، نشريه شكوفه، سال اول، ش5،ص2و3، کتابخانه ملي جمهوری اسلامی ایران، تهران. ·         _____، مكتوب از اصفهان، نشريه شكوفه، سال‌دوم، ش22ص2، کتابخانه ملي جمهوری اسلامی ایران. : تهران. ·         _____، در تربيت اطفال نشريه شكوفه، ،سال سوم، ش6، ص1، کتابخانه ملي جمهوری اسلامی ایران: تهران. ·         _____، در آسايش زندگاني خانم‌هاي محترمه، نشريه شكوفه، سال‌دوم، ش19،ص3، کتابخانه ملي جمهوری اسلامی ایران : تهران. ·         _____،  نطق مزين السلطنه، نشريه شكوفه، سال سوم، ش13ص3، کتابخانه ملي جمهوری اسلامی ایران: تهران. ·         _____،  لايحه ايست از انجمن خواتين ... ، نشريه شكوفه، سال سوم، ش12ص1و2 ، کتابخانه ملي جمهوری اسلامی ایران: تهران. ·         _____، مقصود از تمدن چيست و دولت و ملت كدام است؟، نشريه شكوفه ،سال‌دوم، ش10ص4، کتابخانه ملي جمهوری اسلامی ایران: تهران. ·         _____، همت خواتين ايراني، نشريه شكوفه، ،سال‌سوم، ش11،ص4 ، کتابخانه ملي جمهوری اسلامی ایران: تهران.منبع تصاوير: ·         آرشیو مطالعات معاصر ایران


نویسندگان مقاله :
نویسندهترتیب نویسندهدانشگاه / سازمان/ موسسهدانشگاه / سازمان/ موسسه ( لاتین )سمتپست الکترونیکیمدرک تحصیلی
خانم فرشته کیاوش
(نویسنده مسئول)
1دانشجوی دکتری رشته پژوهش هنر، عضو هیات علمی دانشگاه علم و فرهنگ.    
شماره های منتشر شده
دسترسی سریع

اخبار
کلیه حقوق این وب سایت برای فصلنامه هنر علم و فرهنگ محفوظ می باشد .