فارسی
دانشگاه علم و فرهنگ
Journal Information
Journal Engineering Science and Culture
The latest Published Issue
 Volume2،Number2 (سخن مدیر مسئول مجله/1394) ،Successive1
 
1
تغییرات شکل‌پذیری قاب‌های خمشی بتن مسلح با مساحت یکسان در پلان نسبت به تغییر نامعینی
( 1097 Visit ) ( 124 Download )  Abstract And Keywords
Publication Information : Volume 2 - Number 2 - Successive Number 1
Auhtors :
Abstract : نامعینی یکی از عوامل تاثیرگذار بر ضریب رفتار است که به نحوه چیدمان و تعداد قاب‌های لرزه‌بر بستگی دارد. هم‌چنین وابستگی ذاتی به اجزای تشکیل دهنده اصلی ضریب‌رفتار، یعنی مقاومت‌افزون و شکل‌پذیری دارد؛ به طوری‌که با تغییر نامعینی سازه‌ها، مقاومت افزون و شکل پذیری آنها نیز تغییر می‌کند. چگونگی تغییر پارامترهای ضریب رفتار با تغییر نامعینی سازه‌ها همواره مورد بحث پژوهشگران بوده است. در این مقاله با تفکیک اثر نامعینی از مقاومت افزون، چگونگی تغییر شکل‌پذیری کلی سازه‌ها با تغییر نامعینی و با حذف اثرات محتمل مقاومت بر شکل‌پذیری، بررسی شده است. بدین منظور تعدادی قاب خمشی بتن مسلح 6 و 9 طبقه با مساحت یکسان در پلان و با تعداد دهانه‌های مختلف در هر راستا با ضریب برش پایه نهایی یکسان، جهت ثابت نگه‌داشتن اثرات مقاومت بر شکل‌پذیری، مورد مطالعه قرارگرفته و پارامترهای اصلی ضریب‌رفتار برای سازه‌های مورد مطالعه ارزیابی شده است. نتایج حاصل بیانگر این است که افزایش نامعینی تا میزان مشخصی با افزایش شکل‌پذیری سازه‌ها همراه بوده اما افزایش بیشتر نامعینی از آن حد مشخص، کاهش شکل‌پذیری کلی را در پی داشته است.
Area of Expertise :
شکل پذیری- نامعینی-مقاومت افزون-ضریب رفتار-قاب های خمشی بتن مسلح

Archived Issues
Quick Access

News
All Rights Reserved Website for Journal Engineering Science and Culture .