فارسی
دانشگاه علم و فرهنگ
View Paper Details
Download Link :
( 830 Visit ) ( 89 Download )
Publication Information : Volume 2 - Number 2 - Successive Number 1
Type : Research Paper
English Title : تغییرات شکل‌پذیری قاب‌های خمشی بتن مسلح با مساحت یکسان در پلان نسبت به تغییر نامعینی
English Abstract : نامعینی یکی از عوامل تاثیرگذار بر ضریب رفتار است که به نحوه چیدمان و تعداد قاب‌های لرزه‌بر بستگی دارد. هم‌چنین وابستگی ذاتی به اجزای تشکیل دهنده اصلی ضریب‌رفتار، یعنی مقاومت‌افزون و شکل‌پذیری دارد؛ به طوری‌که با تغییر نامعینی سازه‌ها، مقاومت افزون و شکل پذیری آنها نیز تغییر می‌کند. چگونگی تغییر پارامترهای ضریب رفتار با تغییر نامعینی سازه‌ها همواره مورد بحث پژوهشگران بوده است. در این مقاله با تفکیک اثر نامعینی از مقاومت افزون، چگونگی تغییر شکل‌پذیری کلی سازه‌ها با تغییر نامعینی و با حذف اثرات محتمل مقاومت بر شکل‌پذیری، بررسی شده است. بدین منظور تعدادی قاب خمشی بتن مسلح 6 و 9 طبقه با مساحت یکسان در پلان و با تعداد دهانه‌های مختلف در هر راستا با ضریب برش پایه نهایی یکسان، جهت ثابت نگه‌داشتن اثرات مقاومت بر شکل‌پذیری، مورد مطالعه قرارگرفته و پارامترهای اصلی ضریب‌رفتار برای سازه‌های مورد مطالعه ارزیابی شده است. نتایج حاصل بیانگر این است که افزایش نامعینی تا میزان مشخصی با افزایش شکل‌پذیری سازه‌ها همراه بوده اما افزایش بیشتر نامعینی از آن حد مشخص، کاهش شکل‌پذیری کلی را در پی داشته است.
English Keywords : شکل پذیری- نامعینی-مقاومت افزون-ضریب رفتار-قاب های خمشی بتن مسلح
Refrences :


Authors :
The AuthorAuthor SequenceOrganizationOrganization ( enter english )AffiliationEmailEducation / Degree
رامین محمدی
(Author)
1خوارزمی    
علی معصومی 2خوارزمی    
افشین مشکوه الدینی 3خوارزمی    
Archived Issues
Quick Access

News
All Rights Reserved Website for Journal Engineering Science and Culture .