مشاهده اطلاعات نویسنده مقاله
اطلاعات کامل نویسنده بستن
نام نویسنده : علی معصومی
ترتیب نویسنده : 2
دانشگاه / سازمان/ موسسه : خوارزمی
دانشگاه / سازمان/ موسسه ( لاتین ) :
سمت :
پست الکترونیکی :
مدرک تحصیلی :
کلیه حقوق این وب سایت برای فصلنامه مهندسی عمران دانشگاه علم و فرهنگ محفوظ می باشد .