English
دانشگاه علم و فرهنگ
مشاهده مقالات شماره
 دوره1،شماره1 (سخن مدیر مسئول مجله/1393)
 
1
بررسی رفتار لرزه‌ای اتصالات صلب تیر‌ به ‌ستونپیش‌ساخته بتنی به روش اجزاء محدود
( 1054 بازدید ) ( 227 دانلود )  خلاصه و کلمات کلیدی
اطلاعات انتشار : دوره 1 - شماره 1
نویسندگان :
خلاصه مقاله :
در این مقاله، تحلیل یک نوع اتصال پیشنهادی صلب تیر به ستون پیش‌ساخته بتنی به روش اجزاء محدود ارائه شده است. در این تحقیق، دو نوع اتصال میانی و گوشه پیش‌ساخته و یکپارچه به روش اجزاء ‌‌‌محدود، مدلسازی شده است. نتایج حاصل از تحلیل غيرخطي مدلهاي ساخته شده تحت اثر بار رفت ‌و ‌برگشتی جانبي با نتایج موجود آزمایشگاهی از نظر مدشکست، شکل پذیری، ظرفیت باربری جانبی و میزان جذب انرژی مقایسه شده است. براساس نتایج بدست آمده از تحلیل غیرخطی اجزاء محدود نمونه‌ها، ملاحظه می‌گردد که رفتار تحلیلی نمونه‌ها تحت اثر بار رفت ‌و ‌برگشتی به خوبی با نتایج آزمایشگاهی مطابقت داشته و تحلیل اتصال پیش‌ساخته پیشنهادی می‌تواند جایگزین انجام آزمایش‌های تکمیلی شود. در ادامه، رفتار اتصال پیش‌ساخته موردنظر با تغییر پارامترهای مختلف، تحت اثر بار جانبی یک‌سویه از نظر ظرفیت باربری جانبی و شکل‌پذیری، تحلیل و بررسی شده است. پارامترهای تاثیرگذار از جمله میزان بار محوری ستون، اندازه فاصله خاموت‌ها در طول ناحیه اتصال، افزایش بعد ستون و آرماتورهای مورب در ناحیه اتصال تغییر داده شده و اثرات آنها تعیین شده است.
تخصص ها :
رفتار لرزه‌ای، اتصال صلب، تیر به ستون، پیش‌ساخته، اجزاء محدود2
بررسی رفتار انواع مختلف اتصالات RCSبا استفاده از روش اجزاء محدود
( 1590 بازدید ) ( 299 دانلود )  خلاصه و کلمات کلیدی
اطلاعات انتشار : دوره 1 - شماره 1
نویسندگان :
خلاصه مقاله :
سازه های مختلط، شامل ترکیب بتن مسلح و فولاد، دارای مزایای زیادی می باشند و در سال های اخیر استفاده از این سیستم ها روند رو به رشدی داشته است. یکی از انواع این سیستم ها، سیستم قاب خمشی مختلط شامل تیر فولادی و ستون بتن مسلح (RCS) می باشد. در این مقاله به بررسی رفتار لرزه ای انواع مختلف اتصالات RCSموجود در یک قاب ساختمانی که شامل اتصال داخلی، خارجی، گوشه و Tشکل می باشد، پرداخته شده است. این اتصالات از نوع تیر میان گذر بوده و جزئیات آنها شامل ورق های فولادی اتکایی جانبی (FBP)، تسمه های فولادی دور ستون (Band Plate)، خاموت های ناحیه اتصال و وجود تیر فولادی در جهت غیرپیوسته می باشد. نمونه ها به روش المان محدود مدل سازی و تحلیل شده اند. نتایج بدست آمده در قالب نحوه توزیع نیروهای وارده به ناحیه اتصال و مشارکت قسمت های مختلف آن که شامل جان تیر فولادی، پانل بتنی داخلی و خارجی می باشد، مورد بررسی و مقایسه قرار گرفته است. نتایج نشان می دهند که عملکرد اتصال با محصوریت بتن این ناحیه رابطه مستقیم دارد و مشارکت جان تیر فولادی در ظرفیت اتصالات خارجی و گوشه نسبت به اتصال داخلی کاهش می یابد. همچنین وجود تیر فولادی در جهت غیر پیوسته باعث افزایش ظرفیت اتصال می شود.
تخصص ها :

اتصالات مختلط، تیر فولادی، ستون بتن مسلح، روش المان محدود3
تحليل ديناميكي صفحات دايره اي نازك تحت اثر جرم متحرك دوار
( 1060 بازدید ) ( 106 دانلود )  خلاصه و کلمات کلیدی
اطلاعات انتشار : دوره 1 - شماره 1
نویسندگان :
خلاصه مقاله :
در اين مطالعه، نسبت به تحليل ديناميكي صفحات مدور نازك تحت بار و جرم متحرك به روش چند جمله ايهاي متعامد مشخصه مرزي (BCOPs)Boundary Characteristic Ortogonal Polynomials اقدام مي گردد. اين روش احتياج استفاده از تابع بسل و توابعمثلثاتي به عنوان توابع منتخب براي آناليز به روشرايلي- ريتز را برطرف مي نمايد. اين روش به طور معمول براي صفحات با اشكال هندسي مختلف از جمله مستطيل ، مثلث ، دايره و بيضي مي تواند بكاررود.شرايط مرزي بر روي اولين تابع تقريبي تغييراتي ايجاد مي نمايد.بر همين اساس ابتدا پس از بررسي صحت و دقت روشBCOPsبا محاسبه پاسخ استاتيكي و فركانسهاي طبيعي صفحات مدور با شرايط مرزي ساده و گيردار، پاسخ ديناميكي يك صفحه مدور تحت اثر بار و جرم متحرك توسط اين روش بررسي مي گردد. با لحاظ نمودن اثرات شتاب قائم بار در بارگذاري جرم متحرك، پاسخ ديناميكي سازه براي تحريكات نزديك به ناحيه تشديد، مورد بررسي قرار مي گيرد. نتايج بدست آمده نشان مي دهد كه اثرات اينرسي بار نقش مهمي در پاسخ ديناميكي سازه بخصوص در نزديكي فركانس تشديد خواهد داشت.
تخصص ها :
ورق مدور، بار متحرك، جرم متحرك، ارتعاش ديناميكي ، روشBCOPs.

4
تحلیل نتایج آزمایشات شکست هیدرولیکی سد و نیرو گاه اوما اویا- سریلانکا با استفاده از معیار مکانیک شکست Rummel, 1987
( 1197 بازدید ) ( 125 دانلود )  خلاصه و کلمات کلیدی
اطلاعات انتشار : دوره 1 - شماره 1
نویسندگان :
خلاصه مقاله :
پیرو انجام آزمایشات شکست هیدرولیکی (Hydraulic Fracturing Test) درگمانه (PH-01) تا عمق حدود 1 کیلومترکه در جریان مطالعات ژئوتکنیک طرح نیروگاه برق آبی اوما اویا –سریلانکا که با استفاده از سیستم وایرلاین شکست هیدرولیکی شرکت گمانه کاو انجام شد و به منظور مطالعه مقاومت کششی هیدرولیکی توده سنگ (Pco)، آزمایشات شکست هیدرولیکی آزمایشگاهی بر روی نمونه های انتخاب شده از این گمانه انجام گردید. بدین منظور برای اولین بار در ایران تجهیزات آزمایشگاهی شکست هیدرولیکی توسعه داده شد و مقادیر مقاومت کششی هیدرولیکی آزمایشگاهی و گرادیان شکست،k((Fracture Coefficientنمونه ها سنگ تعیین شد. نتایج حاکی از تفاوت چشمگیر بین مقدار مقاومت کششی هیدرولیکی توده سنگ حاصل از مکانیسم شکست رومل و مقادیر اندازه گیری شده در جریان آزمایشات صحرایی می باشد. در این مقاله سعی برآن شده تا تاثیرات اندازه ترک(Crack Size) را در ایجاد اختلاف بین مقادیر اندازه گیری شده و مقادیر تخمین زده شده Pcoبا استفاده از معیار شکست (Fracture Mechanics) رومل توضیح داده شود.
تخصص ها :
مقاومت کششی هیدرولیکی، گرادیان شکست هیدرولیکی، معیار مکانیک شکست، Crack Size

5
بررسي ضريب رفتار قابهاي فولادي سرد نورد شده بالوني تحت بار زلزله
( 973 بازدید ) ( 67 دانلود )  خلاصه و کلمات کلیدی
اطلاعات انتشار : دوره 1 - شماره 1
نویسندگان :
خلاصه مقاله :
قابهاي فولادي سرد نورد شده متداول كه به صورت پانلي اجرا مي­گردد بر اساس ضوابط IBC2009داراي ضريب رفتار 4 بوده و به ارتفاع حدود 20 متر محدود مي­شود. هدف اصلي در اين مقاله بررسي ضريب رفتار قابهاي فولادي سرد نورد شده كه به روش بالوني (وادار پيوسته در ارتفاع) اجرا گرديده، مي­باشد. در وادارها از مقاطع Cشكل و جعبه­اي سرد نورد شده و در اعضاي باربر جانبي از مقاطع جعبه­اي سرد نورد شده استفاده شده است. به­منظور ارزيابي رفتار لرزه­اي ابتدا منحني­هاي لنگر خمشي- دوران مقاطع Cشكل و جعبه­اي مورد استفاده، بوسيله مشاهدات آزمايشگاهي موجود و تحليل غير خطي كمانش به روش اجزاي محدود در نرم­افزار ABAQUSتعيين گرديده و سپس با استفاده از اين نتايج نسبت به مدل سازي و تحليل غير­خطي بار افزون قابهاي مختلف در نرم­افزار SAP2000اقدام شده است. قابهاي تحليلي داراي دهانه يكسان بوده و بر اساس طراحي اوليه مطابق ضوابط IBCو AISI، تعداد مهاربند ضربدري مورد نياز در طراحي تعيين شده است. در تحليل غيرخطي بار افزون از قابهاي يك تا پنج طبقه استفاده شده است. نتايج حاصل از اين تحقيق ضمن استخراج نمودارهاي لنگر خمشي –دوران مقاطع سرد نورد شده مورد استفاده، نشان مي­دهد ضريب رفتار متوسط قابهاي فولادي مورد تحليل با افزايش قابل توجهي به حدود 6 مي­رسد كه اين موضوع در مقايسه با روش پانلي بيانگر افزايش ضريب رفتار سيستم بالوني مي­باشد.
تخصص ها :
فولاد سرد نورد شده، وادار، رانر، ضريب رفتار، ضريب شكل­پذيري، اضافه مقاومت، مفصل پلاستيک

6
پارامترهای موثر بر رفتار خمشی بتن مسلح شده با منسوج
( 826 بازدید ) ( 40 دانلود )  خلاصه و کلمات کلیدی
اطلاعات انتشار : دوره 1 - شماره 1
نویسندگان :
خلاصه مقاله :
بتن مسلح شده با منسوج (Textile Reinforced Concrete) نسل جدیدی از کامپوزیت های پایه سیمانی می‌باشند که مقاومت خمشی بالایی دارند. در این تحقیق نمونه‌های بتنی در دو ضخامت 15 و 25 میلی‌متری با تعداد متفاوتی از لایه‌های منسوج با بافت تاروپودی ساده و با دو اندازه شبکه مش 5 میلی‌متری و 10 میلی‌متری از جنس نایلون مسلح شده‌اند و رفتار خمشی نمونه‌های مسلح شده با منسوج توسط آزمون خمش چهار نقطه‌ای بررسی شده ‌است. نتایج نشان می‌دهد که با افزایش تعداد لایه‌های منسوج، رفتار خمشی کامپوزیت‌های بتنی به میزان قابل توجهی بهبود می‌یابد. نمونه‌های مسلح شده با منسوج با اندازه شبکه مش 5 میلی‌متری دارای رفتار خمشی بسیار بهتری نسبت به نمونه‌های بتنی مسلح شده با شبکه مش 10 میلی‌متری حتی با درصد الیاف یکسان می‌باشند. همچنین مقایسه نمونه‌ها با ضخامت‌های متفاوت نشان داد که با افزایش ضخامت نمونه بتنی به اندازه 10 میلی‌متر، ظرفیت خمشی بیش از دو برابر بهبود می‌یابد. مقایسه نتایج آزمون خمش بر روی نمونه‌ها نشان داد رفتار سخت‌شونده کرنشی برای نمونه‌ با اندازه شبکه مش 5 میلی‌متری با 8 لايه منسوج قابل دست یابی است.
تخصص ها :
رفتار خمشی، بتن مسلح شده با منسوج، تعداد لایه‌های منسوج، اندازه شبکه مش منسوج

7
بررسي اثر نسبت عرض به ضخامت سخت کننده­ هاي تير پيوند در رفتار مهاربندهاي برون محور
( 977 بازدید ) ( 49 دانلود )  خلاصه و کلمات کلیدی
اطلاعات انتشار : دوره 1 - شماره 1
نویسندگان :
خلاصه مقاله :
طراحی سازه های تحت بارهای لرزه ای می باشند. سیستم قابهای فولادی با مهاربند واگرا وقتی می تواند تامین سختی و مقاومت جانبی بهمراه جذب انرژی و رفتار غیرارتجاعی، از ویژگیهای مهم و مورد انتظار در این ویژگیها را تامین نماید که قبل از رسیدن به مقاومت تسلیم، دچار کمانش در اعضا و مقاطع جدار نازک نگردد. وجود سخت کننده های قائم در جان تیرهای پیوند، نقش مهمی در دستیابی به هدف فوق ایفا می نماید. از آنجا که سخت کننده ها دارای نسبت پهنا به ضخامت بزرگی می باشند وقوع کمانش موضعی زودرس در آنها محتمل است. در این مقاله اثر نسبت پهنا به ضخامت سخت کننده ها (b/t) در ظرفیت باربری، ظرفیت دورانی و قدرت جذب انرژی سیستم مهاربند واگرا بررسی شده است. نتیجه بررسی نشان می دهد برای دستیابی به رفتار غیرارتجاعی مناسب در سیستم مهاربند واگرا باید نسبت b/tرا به 5 تا 10 محدود نمود.
تخصص ها :
قابهای با مهاربند واگرا، سخت کننده های قائم، نسبت پهنا به ضخامت

8
تحلیل دینامیکی ورق چند دهانه تحت اثر جرم متحرک روی مسیر دلخواه با استفاده از روش BCOP
( 860 بازدید ) ( 61 دانلود )  خلاصه و کلمات کلیدی
اطلاعات انتشار : دوره 1 - شماره 1
نویسندگان :
خلاصه مقاله :
تحلیل دینامیکی یک ورق نازک چند دهانه تحت اثر بارگذاری جرم متحرک با سرعت ثابت روی مسیر دلخواه با استفاده از روش BCOP مد نظر می باشد. لبه های طولی ورق دارای شرط مرزی آزاد و دهانه های ابتدایی، انتهایی و میانی دارای تکیه گاه های ساده می باشند. شکل مود های ارتعاشی و خواص ذاتی ارتعاشی با استفاده ازچند جمله ای های متعامدBCOP تولید میگردد. یکی از اهداف پیگیری شده در این مطالعه نشان دادن همگرایی مطلوب روش BCOP در تولید خواص ذاتی ارتعاشی از جمله پارامتر فرکانس با افزایش تعداد دهانه ها و تعداد مودهای ارتعاشی است .از سوی دیگر مطالعات عددی برای ورق یک و دو دهانه تحت اثر حرکت جرم متحرک با سرعت ثابت روی مسیر مستقیم صورت گرفته است و طیف های پاسخ دینامیکی سیستم بر حسب پارامتر سرعت ترسیم می گردد .همزمان نتایج تحلیل حالت بار متحرک نیز در گراف به نمایش گذاشته شده است .
تخصص ها :
تحلیل دینامیکی ، BCOP، ورق چند دهانه ، جرم متحرک

9
مطالعه و اندازه‌گيري ويژگي‌هاي ديناميكي سازه‌ي بتني دودكش نيروگاه شازند اراك به روش ثبت لرزش محيطي
( 746 بازدید ) ( 46 دانلود )  خلاصه و کلمات کلیدی
اطلاعات انتشار : دوره 1 - شماره 1
نویسندگان :
خلاصه مقاله :
در اين مقاله نتايج مطالعه و اندازه‌گيري ويژگي‌هاي ديناميكي سازه‌ي بتن مسلح دودكش نيروگاه شازند اراك به روش ثبت لرزش محيطي و مقايسه نتايج آن با مدل‌هاي تحليلي ارائه شده است. فركانس‌ها، شكل‌هاي مودي و ضرايب ميرايي بحراني ويژگي‌هاي مورد مطالعه هستند. سازه‌ي دودكش نيروگاه، پوسته‌ي بتني مسلح به شكل استوانه توخالي با قطر متغير و به ارتفاع 200 متر است. در اين آزمايش از دستگاه ثبات SSR-1و سه حسگر پريود كوتاه SS-1استفاده شده است. اين حسگرها در ترازهاي 100، 151 و 200 متري نصب شده‌اند و ثبت داده‌ها در دو جهت متعامد و هر يك به مدت 5 دقيقه انجام شده است. داده‌هاي ثبت شده در حوزه‌ي زمان و فركانس پردازش شده و براي هر مود فركانس‌هاي مودي، شكل مودها و ضرايب ميرايي بحراني برآورد شده‌اند. همچنين مدل‌سازي و تحليل مودي سازه با استفاده از نرم‌افزار اجزاء محدود و براساس مشخصات موجود انجام شده است. مقايسه نتايج تحليل‌هاي مودي مدل‌هاي رياضي و نتايج تجربي آزمايش‌ها نشان داده است كه تحليل مودي مدل خطي ارتجاعي به‌كار رفته، ويژگي‌هاي ديناميكي سازه را به خوبي لحاظ مي‌كند. از نتايج اين مطالعه مي‌توان براي تخمين دقيق‌تر پريود تجربي دودكش‌هاي بتني و نيز طراحي ايمن‌تر سازه‌هاي مشابه استفاده كرد.
تخصص ها :
دودكش بتني، ثبت لرزش محيطي، ويژگي‌هاي ديناميكي

شماره های منتشر شده
دسترسی سریع

کلیه حقوق این وب سایت برای فصلنامه مهندسی عمران دانشگاه علم و فرهنگ محفوظ می باشد .