English
فصلنامه گردشگری علم و فرهنگ
معرفی نشریه
فصلنامه گردشگری علم و فرهنگ

فصلنامه گردشگری علم و فرهنگ

مقالات آخرین شماره منتشر شده از آخرین دوره نشریه
 دوره1،شماره1 (گردشگری/1392)
 
1
برنامه ریزی استراتژیک توسعۀ گردشگری کاشان
( 1783 بازدید ) ( 673 دانلود )  خلاصه و کلمات کلیدی
اطلاعات انتشار : دوره 1 - شماره 1
نویسندگان :
خلاصه مقاله :
گردشگری که به عنوان یکی از مهمترین راه های توسعه و رشد اقتصادی در جهان به شمار می‌رود، در ایران به دلایل فراوان هنوز جایگاه واقعی خود را پیدا نکرده است. در این میان، شهر کاشان علی رغم شرایط جغرافیایی و تاریخی مناسب و برخورداری از معماری اصیل ایرانی، خانه‌های تاریخی، مساجد، بازار، تپه‌های باستانی، صنایع دستی، آیین‌ها و مراسم خاص مانند: گلابگیری و قالی شویان و بسیاری جاذبه‌هایتاریخی، فرهنگی و طبیعی دیگر، نتوانسته است هماهنگ با این قابلیت‌های بسیار بالا، صنعت گردشگری خود را متحول سازد. هدف این مطالعه، بررسی مزیت‌ها و محدودیت‌های توسعۀ کانون‌های گردشگری شهرکاشان و انتخاب استراتژی مناسب در جهت توسعۀ صنعت گردشگری منطقه است. این پژوهش که بر اساس مدل ترکیبی تحلیل استراتژیک SWOTو مدل برنامه­ریزی استراتژیک QSPMصورت گرفته، به بررسی یافته­های مطالعات کتابخانه­ای و نتایج یک بررسی میدانی از طریق توزیع پرسشنامه بین گردشگران و همچنین مصاحبه با کارشناسان حوزه گردشگری پرداخته است. تحلیل‌های حاصل از مدل SWOTنشان می‌دهد که این شهر علی رغم برخورداری از ظرفیت تبدیل شدن به یک منطقۀ نمونۀ گردشگری در سطح ملی و بین المللی، تعدد تصمیم گیران، ضعف مدیریتی، فقدان ثبات در مدیریت گردشگری منطقه و همچنین نامناسب بودن زیرساخت‌های محیطی و کالبدی را به عنوان موانع اساسی در جهت رسیدن به این هدف در مقابل خود دارد؛ در عین حال، جدول اولویت بندی استراتژی‌های انتخاب شده QSPMبیانگر آن است که از میان پنج استراتژی برگزیده، استراتژی تأکید بر توسعۀ گردشگری فرهنگی- تاریخی به دلیل وجود مزیت‌های نسبی این نوع گردشگری در منطقه، نسبت به دیگر استراتژی‌ها از اولویت بالایی برخوردار است.
تخصص ها :
گردشگری، شهر کاشان، برنامه ریزی،

تحلیل SWOT، مدل QSPM.

2
ارزیابی کیفیت مدیریت مقصد گردشگری از دیدگاه مزیت رقابتی، مطالعه موردی: منطقه چابهار
( 1848 بازدید ) ( 520 دانلود )  خلاصه و کلمات کلیدی
اطلاعات انتشار : دوره 1 - شماره 1
نویسندگان :
خلاصه مقاله :
امروزه مدیریت در تمامی‌عرصه­ها و فعّالیت های اقتصادی و اجتماعی، لازم و ضروری بوده و عنصری اجتناب ناپذیر در پیشبرد امور است. مدیریت مقصد، به عنوان یکی از مهم ترین عناصر در عرصۀ فعّالیت های گردشگری، ایفا کنندۀ نقشی اساسی در دستیابی به توسعه و کسب اهداف در صنعت گردشگری است. این عنصر، به عنوان عاملی تعیین کننده در میزان رقابت­پذیری مقصدهای گردشگری،براي حفظ و پايداري منابع مختلف اجتماعي- فرهنگي، زيست محيطي و اقتصادي مقصد، عهده­دار وظايف مهمی‌است. هدف از تحقیق حاضر، بررسی کیفیت مدیریت مقصد به عنوان عاملی برای کسب مزیت رقابتی، در منطقۀ چابهار است. اين پژوهش، به صورت پيمايشي و با ابزار پرسشنامه در بازۀ زماني1389 –1388 انجام یافته­است. با استفاده از روش های آماری، متغیرهای مربوط به مدیریت مقصد همچون بازاریابی، مدیریت بازدید­کننده، تحقیق و مطالعه، قیمتگذاری، کاربرد فناوری، همکاری بخش خصوصی و دولتی، مدیریت بحران و غیره، از دو جنبۀ اولویت و کیفیت، در منطقه مورد بررسی قرار گرفت. این مؤلفه­ها با توجه به مدل رقابت مقصد که توسط کراچ و ریچی (1999) ارائه شده، استخراج گردید. نتایج حاکی از آن است که از نقطه نظر اولویت، مولفۀ «توسعه، بازاریابی و معرفی محصولات مقصد» از اولویت نخست و مولفۀ «برگزاری کارگاه ها و سمینارهای تخصصی در زمینه گردشگری»از رتبۀ نهایی برخوردار است. همچنین از نقطه نظر کیفیت، وضعیت تمامی‌این مؤلفه­ها در منطقه چابهار، نامطلوب ارزیابی شد.
تخصص ها :
مقصد گردشگری، مدیریت مقصد،مزیت رقابتی، چابهار. سازمان مدیریت مقصدDMO

3
نقش رفتار تجاري فروشندگان صنايع دستي در بازاريابي مطلوب گردشگران خارجي (مطالعۀ موردي بازار فرش دستباف تهران)
( 2027 بازدید ) ( 322 دانلود )  خلاصه و کلمات کلیدی
اطلاعات انتشار : دوره 1 - شماره 1
نویسندگان :
خلاصه مقاله :
بررسي و کشف رابطۀ بين نحوۀ رفتار فروشندگان در امر بازاريابي به منظور ارايۀ الگوي رفتارهاي قابل قبول براي گسترش گردشگري ناشي از تجارت، دليلي است براي آنكه رفتار تجاري آنها (به عنوان بخشي از جامعۀ ميزبان) نسبت به بازاريابي مطلوب گردشگران مورد تجزيه و تحليل قرار‌گيرد. این بررسي روشن می سازد که آنها در مورد آنچه گردشگري برايشان داشته يا مي‌تواند در پي داشته باشد چگونه مي‌انديشند تا در نهايت، در فرايندهاي برنامه‌ريزي برای رسیدن به راه حل‌هايي براي توسعۀ گردشگري در بازار، و برطرف نمودن مشکلات و نگراني‌هاي بازاريان در ارتباط با گردشگران در بازار تاريخي تهران، مورد استفاده قرار بگيرند. به اين منظور، صنف فرش دستباف بازار تهران، مورد آزمون قرار گرفته است. از آنجايي كه بازار تاريخي تهران در زمرۀ مقاصد گردشگري است، متغير‌هاي استخراج شده از ادبيات رفتار تجاري جامعۀ ميزبان از بازاريابي مطلوب، مواردي هستند كه بر جوامع ميزبان تاثير گذارند. بازار تهران به لحاظ كاركردهاي چندگانه در زمينه‌هاي اقتصادي و اجتماعي فرهنگي، همواره در قلب پايتخت ايران، از اهميت ويژه اي برخوردار بوده است. علت انتخاب صنف فروشندگان فرش دستباف به عنوان جامعۀ هدف نيز به اين خاطر بوده است كه از ميان كسب و كارهاي فعّال در اين بازار، بيشترين تعداد خرده فروشي را به خود اختصاص داده اند و در عين حال به لحاظ جذّابيت فرش دستباف ايران براي گردشگران، اين صنف نيز در تعامل بيشتري با گردشگران بوده و از توسعۀ گردشگري در بازار، بيشتر منتفع مي شود. راهبرد اين پژوهش مطالعه كمّي –كيفي بوده و جامعۀ آماري تحقيق شامل بازاريان صنف فرش دستباف تهران می باشد. تعداد نمونۀ تحقيق 100 نفر است كه با استفاده ازفرمول کوکران محاسبه شده است. ابزار گردآوري داده‌ها به روش كتابخانه اي و ميداني(پرسشنامه) بوده و از فنون آماري فراواني براي تجزيه و تحليل سؤال ها، رد يا تأييد فرضيه‌ها استفاده شده است. نتايج تحقيق نشان داد که علی رغم نبود الگوي رفتاري سيستماتيك برای بازاريابي مطلوب در بازار تهران، بين رفتار فروشندگان ومراجعات مكرر گردشگران جهت خريد، رابطه مثبت و معنا داري وجود دارد.
تخصص ها :
رفتار، تجارت، بازاريابي، گردشگري.

4
اقتصاد گردشگری (مروری بر پیشینۀ تحقیق در خارج و داخل)
( 1626 بازدید ) ( 506 دانلود )  خلاصه و کلمات کلیدی
اطلاعات انتشار : دوره 1 - شماره 1
نویسندگان :
خلاصه مقاله :
گردشگری، در پنج دهۀ اخیر به عنوان یک فعّالیت بشری و از صنایع با رشد بالا وگسترده شناخته شده است. گردشگری، دارای طرف عرضه و تقاضا و محصولات مخصوص به خود با ویژگی‌های متمایز از سایر فعّالیت‌های اقتصادی بوده و با استفاده از منابع اقتصادی دارای آثار مثبت یا منفی اجتماعی اقتصادی در سطوح ملی یا بین المللی است. می‌توان گفت تحقیقات جدی در زمینۀ اقتصاد گردشگری از اواسط دهۀ 1960 شروع شده است ودر طی 50 سال اخیر رشد خوبی را در مطالعات و تحقیقات گردشگری شاهد هستیم و عملاً با انتشار مجله‌های علمی، ‌در زمینۀ اقتصاد گردشگری نیز تحقیقات وسیع تری صورت پذیرفته است. اگرچه رشتۀ اقتصاد گردشگری چند سالی است که در ایران در سطح دکتری به عنوان یک رشتۀ مستقل مطرح شده ، اما پژوهش‌های جامعی در زمینۀ ادبیات اقتصاد گردشگری انجام نگرفته است. پژوهش حاضر در صدد مروری بر ادبیات تحقیق اقتصاد گردشگری و بررسی روند توسعۀ مباحث نظری و روش‌های متدولوژی در آن می‌باشد. البته از آنجایی که ذکر مطالعات اساسی همۀ گروه‌های مطالعات اقتصاد گردشگری در یک مقاله ممکن نیست، سعی شده است تنها مطالعات طرف تقاضا و پیش بینی تقاضای گردشگری ذکر شود و با پرهیز از بیان موارد مشابه، مطالعات صورت پذیرفته در ایران نیز بیان گردد.
تخصص ها :
اقتصاد گردشگری، تقاضای گردشگری، مدل‌های پیش بینی، ایران.

5
تحلیل آماری صنعت گردشگری جهان، بازارهای آینده و جایگاه ایران
( 3272 بازدید ) ( 855 دانلود )  خلاصه و کلمات کلیدی
اطلاعات انتشار : دوره 1 - شماره 1
نویسندگان :
خلاصه مقاله :
گردشگری، در سال 2012 همچنان یکی از برترین صنایع و فعّالیت­های درآمدزا و اشتغال­زای جهان به شمار می رود. این صنعت توانسته در سال 2011 معادل 030/1 تریلیون دلار درآمد نصیب بازارهای مقصد گردشگری جهان کند. بر اساس پیش­بینی­های سازمان جهانی جهانگردی، آیندۀ بازار اقتصاد و تجارت بین­المللی دنیا، بویژه در سال 2020 با تعداد 360/1 میلیارد نفر گردشگر ورودی و تعداد 809/1 میلیارد نفر در سال 2030 در اختیار صنعت گردشگری خواهد بود. این در شرایطی است که در سال2020 بالغ بر 717 میلیون و در سال 2030 بالغ بر 037/1 تریلیون نفر گردشگر به کشورهای درحال توسعه سفر خواهند کرد. این یعنی فرصتی برای این کشورها که اکثراً از پدیده اجتماعی و اقتصادی بیکاری و عدم درآمد ارزی کافی در رنج هستند. هم اکنون از 983 میلیون نفر گردشگر بالغ بر 450 میلیون نفر به کشورهای در حال توسعه سفر می­کنند.

سؤال اصلی این پژوهش نیز در همین راستا تعریف می­شود که به راستی در این بازار تجارت عظیم بین­المللی گردشگری، جایگاه جمهوری اسلامی‌ایران کجاست و چگونه می­توان با توجه به منابع گردشگری انحصاری موجود در کشور از این منابع به نفع منافع ملی و کمک به اقتصاد بحران­زده کشور استفاده کرد؟ محققین در این پژوهش تلاش کرده­اند تا بر اساس روش تحلیلی و توصیفی و استفاده از اسناد کتابخانه­ای، و همچنین با استناد به آمار ارائه شده از سوی سازمان جهانی جهانگردی در سال 2012، در یک مقایسۀ تطبیقی، علاوه­ بر بررسی و مطالعۀ شرایط حاکم بر بازار گردشگری جهان، موقعیت و جایگاه ایران را بررسی و برای حضور مؤثرتر کشور در این بازار ارائۀ طریق نمایند. یافته­های تحقیق نشان می­دهد که اگر براساس اصول علمی ‌بازاریابی، نتوان داشته­های خود را به محصولاتی با مزیت­های رقابتی و ویژه تبدیل کرد، قطعاً نمی‌توان از این بازار سهم مناسبی را به­دست آورد و صرفا افسوس فرصت­های از دست رفته برای مسئولان و مردم به جای خواهد ماند.
تخصص ها :
گردشگری، بازار تجارت، سال 2011، جایگاه ایران، آینده بازار.

6
عملكرد برند، مفهوم‌سازی و اندازه‌گیری
( 2165 بازدید ) ( 538 دانلود )  خلاصه و کلمات کلیدی
اطلاعات انتشار : دوره 1 - شماره 1
نویسندگان :
خلاصه مقاله :
در دهه‌های اخیر، نقش و اهمیت دارایی‌های نامشهود همزمان با افزایش سطح رقابت بین شرکت‌ها افزایش یافته است. یکی از دارایی‌های نام شهودی که مهم‌ترین عامل متمایزکننده یک شرکت و ایجاد مزیت رقابتی برای آن می‌باشد، برند است. از آنجايي كه عملكرد برند رابطه مستقيمي با عملكرد يك سازمان دارد، سنجش و پايش مستمر آن می‌تواند به عنوان ابزار مديريتي قدرتمندي به مديران در جهت نيل به اهداف كلي و استراتژيك سازمان‌ها كمك نمايد. از آنجایی که عملکرد برند ماهیتی چند بعدی دارد تا كنون محققان مختلف معيارها و شاخص‌های مختلفي را با توجه به نياز و ديدگاه خود براي ارزيابي برند معرفي کرده‌اند، ولي متأسفانه رويكرد يگانه و استانداردي در اين زمينه وجود نداشته است. از این‌رو در اين مقاله سعي شده است تا با مرور ادبيات تحقيق، شاخص‌ها و سنجه‌هایی كه تا كنون براي سنجش عملكرد برند معرفي شده‌اند به صورت منسجمي طبقه بندی و در كنار يكديگر قرار داده شوند. این سنجه‌ها به سه گروه کلی سنجه های مبتنی بر نتايج كوتاه مدت، سنجه های مبتنی بر نتایج بلندمدت و سنجه های ترکیبی تقسیم شده‌اند. گروه اول علاوه بر شاخص‌های مالي و شاخص‌های بازاري، ارزش ويژه برند مبتني بر ديدگاه مالي را نيز شامل می‌شود در حالی که در گروه دوم عمدتاً شاخص‌های ادراكي و مبتنی بر رفتار مصرف کننده از جمله ارزش ويژه برند مبتني بر مصرف كننده(يا مشتري) و سایر سنجه های رفتاری گنجانده شده است. مدل‌های مختلف ارزش‌گذاری برند که ترکیبی از سنجه های بلندمدت و کوتاه مدت می‌باشند نیز در گروه سوم جاي داده شده‌اند.
تخصص ها :
عملكرد برند، شاخص‌های عملکرد برند، ارزش ويژه برند، ارزش‌گذاری برند.

شماره های منتشر شده
دسترسی سریع

کلیه حقوق این وب سایت برای فصلنامه گردشگری علم و فرهنگ محفوظ می باشد .